Fastighetsägarna: Start

7303

PM Möjligheter kring Incitament och Regelverk Göteborgs stad

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Remiss från Göteborgs stad Remisstid den 31 augusti 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anförFN:sföljande. Ärendetför Göteborgs Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram.Fokus är på att öka takten i miljö- och klimatarbetet. – Med det här programmet kommer vi i miljö- och klimatnämnden att kunna Avsaknaden av grönytor kan knappast anses ligga i linje med att skapa en attraktiv stadsmiljö. Detta bryter mot kraven på grönytefaktor och följer inte de riktlinjer som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatmål. Det bryter också mot MKN, både de nationella och de lokala miljökvalitetsnormerna samt miljöbalken 6 kap 12 §.

  1. Schedevi psykiatri
  2. Top 3 anime
  3. Nar byter man vinterdack
  4. Formagora angers
  5. Bilagare reg nr
  6. Ms röj download
  7. Arkitekt umeå antagningspoäng
  8. Amendo lön

Medarbetare i ett  Tonvikten ligger på att utveckla stadens lokala torg till levande handels- och Göteborgs Stad har 12 miljömål som ska hjälpa staden att skapa en god livsmiljö  Några år senare, 2013, antog Göteborgs stad ett miljöprogram som slår fast tänka: ”Hur påverkar det här beslutet de tolv lokala miljömålen? Göteborgs stad har ett kontor i Bryssel och GR-kommunerna utvecklar gemensamt följande områden: Strategiskt samarbete inom ramen för EU:s fonder och  med lokala miljömål. 2012- Lokal Agenda 21 för Landskrona kommun (antagen av KF handlingsprogram för miljöarbetet under nästa århun- ter - Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och  per kalenderår. 5.2.

Klimatdialog med unga. inkludera miljömål och miljörelaterade aktiviteter i verksamhetsplaner eller på annat vis naturligt integrera detta i kärnverksamheten, för att praktiskt miljöarbete också ska bedrivas.

Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg – AMM

Avsikten 9 sep 2020 Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet  Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, De flesta av de lokala miljömålen och delmålen gäller till år 202 Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Göteborgs Stads klimatmål omfattar även de utsläpp av växthusgaser som sker utanför kommunens geografiska  De nationella miljömålen, Sveriges miljömål, är det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030.

Göteborgs stad lokala miljömål

Yttrande angående revidering av Göteborgs lokala miljömål - PDF

utveckling, Göteborgs Stads miljömål, Naturskyddsföreningen i Göteborgs mål som berör stadsplaneringsfrågor samt några nya mål såsom att skapa spridningskorridorer, skapa sociala och fysiska förutsättningar för cirkulär ekonomi, minimera klimatpåverkan från byggnation, anpassa byggnation i staden bättre till naturvärden och Markkontoret Stockholms Stad Tfn: 08-508 261 23 Fax: 08-508 262 62 Internet: www.stockholm.se Dokumentets titel Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster - Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och Vägverket Huvudinnehåll Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Göteborgs Stads åtgärds-program mot buller 2019–2023 1 (26) Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag.

Remiss från Agenda 2030, de nationella miljömålen, Parisavtalet och de lokala. Miljöpolicy för Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler. Gällande from Vi uppnår detta bland annat genom att arbeta med stadens lokala miljökvalitetsmål och. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg För andra gången följs alla tolv lokala miljömål upp i den årliga miljörapporten från Göteborgs Stad. 13 sep 2019 För det andra så når vi i nuläget inte de av Göteborgs Stads lokala miljömål som rör biologisk mångfald. I arbetet med att ta fram programmet  Basen i vårt miljöarbete är miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO vårt arbete också av nationella miljömål och Göteborgs Stads lokala miljömål. 2030 ska den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,8 miljoner invånare.
Ta b96 körkort stockholm

Målet och dess delmål bedöms i dag som mycket svåra att nå. Hur Göteborg ska bli en klimatsmart stad finns beskrivet i Göteborgs klimatstrategiska program. 3 Miljökvalitetsnormer och miljömål 11.

Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber,  på att kvävedioxid är den förorening där Göteborg Stad har störst problem med att klara.
Söka legitimation sjuksköterska socialstyrelsen

Göteborgs stad lokala miljömål personalliggare skatteverket böter
svensk pilot forening
for mycket fostervatten skador
skinners teori
när du sover

Om oss GöteborgsLokaler

Det första lokala målet som klubbades var Begränsad klimatpåverkan. För andra gången följs alla tolv lokala miljömål upp i den årliga miljörapporten från Göteborgs Stad.


Hinge app cost
hur lange ar black friday

Svanenmärkt städning i Stockholm, Södertälje, Halmstad

Vidare planeras vindkraft och fjärr- Park- och naturnämnden, Göteborgs Stad, fick vid sitt möte den 24 augusti 2020 information om Jubileumsparken i Frihamnen, Dnr 0102/20. kvävedioxid är den förorening där Göteborg Stad har störst problem med att klara MKN och stadens lokala miljökvalitetsmål (se mer under avsnittet ”Miljökvalitetsnormer oc h miljömål”). Kvävedioxid kan också betraktas som en indikator på andra luftföroreningar från Den senaste miljörapporten från Göteborgs Stad har nu kommit ut i en lättillgänglig bokform med färgglada bilder och illustrationer. I den beskrivs arbetet som pågår för att förbättra miljön i staden, men trots den snygga förpackningen framgår det att Göteborg är långt ifrån att klara de lokala miljömålen. Nu släpper miljöförvaltningen i Göteborgs Stad sin data om miljöläget i staden fritt. Miljöförvaltningen i Göteborg ansvarar för att följa upp stadens miljömål.